×

Lundberg & Associates

Om Oss

Områden

Vanliga Frågor

Blogg

Mallar

Kontakt

Vad är det för skillnad på avtal och kontrakt?

Avtal och kontrakt är två centrala begrepp inom juridiken och används ofta synonymt. Trots detta finns det en viss skillnad mellan dem.

Ett avtal är en överenskommelse mellan två eller flera parter där de utbyter viljeförklaringar som leder till att det uppstår en rättslig bindning mellan parterna. Det är alltså ett generellt begrepp som kan omfatta både muntliga och skriftliga överenskommelser. Ett avtal kan till exempel ingås när du köper en vara av någon på en marknad, eller när du beställer en tjänst av ett företag.

Kontrakt är däremot en mer formell typ av avtal som ofta regleras av specifika lagar eller regleringar. Det är ett skriftligt avtal som innehåller detaljerade villkor och bestämmelser som parterna har kommit överens om. Kontrakt kan till exempel gälla en fastighetstransaktion, en anställning eller en entreprenad.

I Sverige regleras avtal och kontrakt av avtalslagen som fastställer de grundläggande reglerna för avtal och deras juridiska innebörd. Enligt avtalslagen krävs att ett avtal ska innehålla fem grundläggande villkor för att vara bindande:

  1. En gemensam förståelse mellan parterna om vad som ingår i avtalet. Detta innebär att parterna måste ha avtalat om samma sak och att det måste finnas en klar och tydlig överenskommelse.
  2. I Sverige råder avtalsfrihet, avtalet ska således vara ingånget frivilligt av båda parter, utan påtryckningar eller hot. Parterna måste också ha förmåga att ingå avtal, vilket innebär att de måste vara myndiga och vid sina sinnens fulla bruk.
  3. Avtalet ska ha ett syfte som är lagligt och inte strider mot svensk lagstiftning. Om avtalet är i strid med lagstiftningen, till exempel om det innebär att en av parterna åtar sig att utföra en olaglig handling, kommer avtalet att vara ogiltigt.
  4. Avtalet ska vara bevisbart. Skriftliga avtal är vanligtvis enklare att bevisa och är oftast mer bindande än muntliga avtal. Det beror på att det finns ett skriftligt dokument som bekräftar avtalets existens och innehåll. Men det betyder inte att muntliga avtal inte kan vara bindande. De kan vara lika giltiga som skriftliga avtal, men det kan vara svårt att bevisa existensen av ett muntligt avtal i rätten.

Avtal och kontrakt är två olika begrepp som kan användas synonymt men som ändå har en viss skillnad i juridiskt språkbruk. Det som skiljer ett avtal från ett kontrakt är att ett avtal kan vara både muntligt och skriftligt, varav båda former är precis lika bindande. Ett muntligt avtal faller dock inte in under begreppet kontrakt, det gör enbart skriftliga avtal. Ett kontrakt är nämligen ett formellt skriftligt dokument med detaljerade villkor och bestämmelser.

I Sverige regleras både avtal och kontrakt av avtalslagen som fastställer de grundläggande villkoren för att ett avtal ska vara giltigt och bindande. För att ett avtal ska vara bindande krävs att det finns en gemensam förståelse mellan parterna om vad som ingår i avtalet, att avtalet är ingånget frivilligt av parter med förmåga att ingå avtalet och att avtalet har ett lagligt syfte. Ett kontrakt å andra sidan kan ha ytterligare specifika krav och regleringar beroende på vilket område det avser. Till exempel reglerar hyreslagen specifika villkor och bestämmelser som ska finnas med i ett hyreskontrakt för att det ska vara giltigt och bindande.

Ställ en fråga

Läs mer

Här har vi samlat all information om Avtal

Liknande frågor

Vad krävs för att ett avtal ska vara giltigt?
När har man rätt att häva avtal?
Vad gäller för muntliga avtal?
När är ett avtal bindande?

Läs mer

Här har vi samlat all information om Avtal

Liknande frågor

Vad krävs för att ett avtal ska vara giltigt?
När har man rätt att häva avtal?
Vad gäller för muntliga avtal?
När är ett avtal bindande?

Ställ en fråga