Immaterialrätt
×

Lundberg & Associates

Om Oss

Områden

Vanliga Frågor

Blogg

Mallar

Kontakt

Senast uppdaterad: May 17, 2022

Immaterialrätt handlar om äganderätt till resultatet av en intellektuell prestation, exempelvis uppfinningar, varumärken, design eller text i en bok. Skapare, till exempel författare, uppfinnare, designers eller utvecklare kan skydda sina skapelser mot att bli stulna eller användas utan att skaparen tillåtit det.  Genom att skydda sin prestation får skaparen en exklusiv rättighet eller ensamrätt, till prestationen, under en definierad tidsperiod. Immateriella rättigheter är en av de mest internationellt rättsliga reglerna.  Svensk immaterialrätt är i linje med både europeiska och internationella regler.

Immateriella rättigheter är i allmänhet indelade i två grupperingar - upphovsrätt och industriell äganderätt. Alla immateriella rättigheter, exklusive upphovsrätt, måste ansökas om och registreras hos relevanta myndigheter för att skyddas.

Under återstoden av denna text kommer vi att förklara följande olika typer av immateriella rättigheter.

 • Upphovsrätt
 • Patent
 • Varumärken
 • Mönster

Upphovsrätt

Upphovsrätten är upphovsmännens rätt till litterära och konstnärliga verk, såsom romaner, dikter, musik, målningar, fotografier med mera. För att upphovsrätten ska kunna erhållas i Sverige måste skapandet uppfylla en originalitetsstandard.  Upphovsrätt är den enda immateriella rättigheten som inte behöver registreras, den uppstår automatiskt eller inträffar.  Detta till trots är det vanligt att se författare eller skapare bifoga ett upphovsrättsmeddelande till verket, till exempel genom att använda symbolen © med det år verket skapades.  Detta meddelande har ingen rättslig verkan utan är snarare ett meddelande att skaparen tror att upphovsrätt över verket finns och fungerar som en påminnelse om att upphovsrätt finns för att minska risken för att andra gör intrång i upphovsrätten.

Upphovsrätten ger rättigheter till skapare som i allmänhet klassificeras i två kategorier.

 • Ekonomiska rättigheter: skaparen får ensamrätt att kontrollera användningen av sin prestation och att kompenseras för användning, exempelvis genom att sälja kopior, licensiera prestationen eller göra den tillgänglig för allmänheten.
 • Moraliska rättigheter: skaparnas rätt att identifieras som skapare och att prestationen inte kan användas på ett sätt som skulle påverka en skapares rykte negativt.

Ekonomiska rättigheter kan överföras, exempelvis genom att överlåta rättigheterna (överföra äganderätten till upphovsrättsrättigheterna till en annan) eller licensiera rättigheterna (ge någon rätt att använda det upphovsrättsskyddade verket utan att överföra äganderätten), är moraliska rättigheter inte överförbara.

Hur länge varar upphovsrättsskyddet? 

Upphovsrättsskyddet i Sverige varar under skaparens livstid plus ytterligare 70 år efter skaparens död.

Vilken lag reglerar upphovsrätten i Sverige?

Upphovsrätten i Sverige regleras av lagen om upphovsrätt och litterära konstnärliga verk, upphovsrättsförordningen och den internationella upphovsrättsförordningen. Sverige har också tecknat internationella avtal om upphovsrätt och omfattas av bred EU-lagstiftning om upphovsrätt. Dessa avtal och lagar ger ömsesidigt erkännande för verk som skapats av signeringsländernas medborgare. Detta innebär att skapare i de länder som har undertecknat dessa avtal åtnjuter samma rättigheter.

Använda upphovsrättsskyddade verk?

För att kunna använda ett upphovsrättsskyddat verk måste du ha rätt att göra det, antingen för att du skapade det, för att du har fått det genom överlåtelse eller för att du har tillstånd att använda det via en licens.

Patent

Patent skyddar uppfinningar, inklusive produkter och tekniska lösningar - inklusive produktionsmetoder.  Innehavare av ett patent har ensamrätt eller monopol på dess användning och kan hindra andra från att använda det utan innehavarens tillstånd.  För att ett patent ska förvärvas i Sverige måste uppfinningen som ska patenteras vara ny (den måste vara ny jämfört med den aktuella tekniska utvecklingen internationellt), icke-uppenbar (en person med genomsnittlig kunskap inom det tekniska området kan inte räkna ut hur att tillverka den patenterade uppfinningen om de skulle behöva) och ha industriell tillämpning (kan tillverkas eller användas i någon typ av industri).

Hur registreras patent?

Patent kan registreras nationellt, regionalt och internationellt.

 • Patent kan registreras och beviljas per land och i Sverige görs det av Patent- och registreringsverket (PRV).
 • Patent kan också ansökas om och registreras regionalt och ett europeiskt patent kan ansökas om och beviljas av Europeiska patentverket (EPO).
 • Dessutom administrerar World Intellectual Property Office (WIPO) ett system som tillåter ansökan om patentskydd  i mer än 150 territorier, återigen är detta en bunt nationella patent, som alla regleras av nationell lagstiftning, som erhållits genom en ansökan via WIPO.

Vilken lag gäller för patent i Sverige?

Patent regleras av patentlagen i Sverige. Sverige omfattas också av internationella patentregler. När patent beviljas har de en livslängd på 20 år förutsatt att årsavgiften betalas i tid. Patent är kända för att vara dyra, beroende på bland annat svårighet och komplexitet, årliga avgifter, advokatarvoden och tekniska rådgivningsavgifter.

Använda patent

Ett patent är en tillgång, det kan säljas, köpas eller licensieras. För att kunna använda ett patent måste du äga patentet, ha köpt patentet eller ha tillstånd att använda patentet genom en licens.

Varumärken

Ett varumärke är en ensamrätt eller monopol över ett tecken för specifika varor eller tjänster för vilka varumärket är registrerat.  Ett tecken är vanligtvis ett ord eller en logotyp som kan skilja erbjudanden och skilja företag åt.  Vi ser varumärken dagligen, det finns ett varumärke på våra telefoner, våra hushållsapparater och vår arbetsgivare använder ofta ett varumärke.

För att kunna registreras som varumärke i Sverige måste ett tecken uppfyll kriterier - det måste vara urskiljbart och kunna reproduceras i varumärkesregister.  Ett tecken är särskiljande om det gör det möjligt att skilja en leverantörs produkter och tjänster från en från en annans.  Med tanke på behovet av särskiljningsförmåga kan ett varumärke inte beskriva den produkt eller tjänst det är registrerat för. Apelsin är exempelvis för beskrivande för användas för  frukten eftersom det kan vara tillämpligt på alla företag som säljer apelsiner men kan användas för kläder.  Om ett tecken inte är särskiljande kan det inte registreras.

Hur registreras varumärken?

Varumärken kan registreras nationellt, regionalt på europeisk nivå och internationellt. I detta avseende är varumärken territoriella - de kan verkställas på de marknader eller territorier som de är registrerade i.  Varumärken kan ansökas om och registreras;

 • nationellt för skydd i Sverige med PRV,
 • regionalt, t.ex. på EU-nivå vid EU:s immaterialrättsmyndighet (EUIPO), i vilket fall man skulle uppnå ett EU-varumärke (EUTM). Observera att EUTM omfattar EU-länder och därför skulle Norge, Storbritannien och Schweiz som inte är EU-medlemsstater inte omfattas av det beviljade skyddet.
 • internationellt hoa Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten. I detta fall gör en ansökan det möjligt för registrering och skydd i mer än 100 länder.

När ett varumärke registreras, registreras det inte bara för ett geografisk område utan även för särskilda varor och tjänster genom att en produkt eller tjänst faller in i en eller flera klasser. Det finns 45 olika klasser.

Vilken lag reglerar varumärken i Sverige?

Den svenska varumärkeslagen reglerar såväl svenska varumärken som EUTMs. När ett varumärke har registrerats ger det ägaren ensamrätt att använda det i 10 år inom territoriet för de varor och tjänster (de klasser) som det är registrerat. Varumärkesregistrering kan förnyas ett obegränsat antal gånger. Varumärken måste dock användas. Om ett registrerat varumärke inte har använts på 5 år kan dess registrering bestridas. När ett varumärke löper ut kan vem som helst använda det inom territoriet för de varor och tjänster som det registrerades för.

Använda varumärken 

För att kunna använda ett registrerat varumärke måste du ha rätt att göra det. Liksom med andra immateriella rättigheter kan varumärken säljas och licensieras.  Du kan göra en snabb och gratis sökning för att se om något du vill använda är registrerat genom att söka efter registrerade varumärken i EUIPOs varumärkessökningsverktyg som gör att du kan undersöka internationellt om ett visst tecken redan finns registrerat.

Boka in en kostnadsfri konsultation!

Har du ett ärende du behöver hjälp med? Boka in en halvtimmes konsultation, då får du möjligheten att lära känna oss innan du bestämmer dig för om du vill anlita oss och vi får en möjlighet att avgöra om vi är rätt företag för att hjälpa dig annars kanske vi kan peka dig i rätt riktning.

Ställ en fråga

Om du har en juridisk fråga som du känner dig osäker då svarar vi gladeligen på den. Har du tur är den redan ställd och då kan du finna vårt svar här!

Nyhetsbrev

Juridiken utvecklas konstant, vi håller oss uppdaterade och hjälper gärna dig att göra detsamma! I vårt nyhetsbrev finns information om nya direktiv och gratis resurser som avtalsmallar!

Konsultation

Nyhetsbrev

Ställ en fråga

Mönster

Mönsterskydd skyddar en produkts utseende eller del därav utseende. Genom att registrera ett mönster kan skaparen hindra andra från att använda samma utseende. Ett exempel på ett mönsterskydd hos PRV är pantmärket som informerar om hur mycket pengar den som pantar flaskor eller burkar får. Ett annat exempel är förpackningen av en Marabou chokladkaka.  Skydd uppnås mot alla som kopierar formgivningen, vilket ger skaparenensamrätt att använda produkten kommersiellt.

Mönster, liksom många immateriella rättigheter, regleras nationellt, på EU-nivå och internationell nivå. För att kunna registreras i Sverige måste mönster vara (1) nytt och (2) ha individuell karaktär.

Ett mönster är nytt om den inte har setts av allmänheten innan det registrerades.

En formgivning anses ha individuell karaktär om det helhetsintryck som görs av den formgivning som registreras skiljer sig från det helhetsintryck som gjorts av andra formgivningar som  har setts av allmänheten tidigare.

Dessa två krav måste uppfyllas, eftersom mönster kan anses vara identiska även om det finns mindre skillnader.

Hur registreras mönster?

I Sverige är mönster registrerade hos PRV som kan ge skydd för mönster inom Sverige och på EU-nivå hos EUIPO.

Mönster kan också registreras hos WIPO vilket möjliggör för sökande att få ett paket med nationella designskydd genom 1 ansökan. Det är dock inte möjligt för alla länder utan för cirka 65 länder,

Vilken lag reglerar mönster i Sverige?

Mönsterskyddslagen. Mönster som är registrerade hos den svenska PRV är giltiga i 5 år och kan förlängas med period på totalt 5 år upp till 25 år.

Använda mönster

Som med andra immateriella rättigheter är en mönster en tillgång. För att kunna använda ett mönster måste du ha rätt att göra det. Skapare av mönster, både registrerade och oregistrerade, kan sälja sitt mönster och även ge tillstånd för användande.

Sammanfattningsvis

Immateriella rättigheter är en tillgång, en värdefull sådan, och bör betraktas som sådan.  Ett företag bör sträva efter att skydda sina egna tillgångar genom att skydda och kontrollera användningen samt respektera andras immateriella rättigheter för att förhindra oavsiktliga överträdelser.  Även om mindre företag inte har tid eller kunskap att hantera sina immateriella rättigheter, innebär det inte  att de inte riskerar att bli kopierade eller förlora marknadsandelar. Om du är en organisation som inte har haft tid att överväga om du har någon immateriell egendom som är värd att skydda, tveka inte att nå ut, vi kan hjälpa! Som alltid är inledande diskussioner och frågor med oss kostnadsfria.