Hur fungerar franchise upplägg?
×

Lundberg & Associates

Hem

Om Oss

Områden

Blogg

Kontakt

Franchising

Senast uppdaterad: Nov. 4, 2021

Franchising är en affärsmodell där ett varumärke, koncept eller produkt används eller distribueras av ett oberoende företag mot en avgift till dess ägare.

Affärsmodellen utvecklades i USA i mitten på 1800-talet och viss terminologi är även i Sverige fortfarande på engelska. En franchiseutredning föreslog att införa ett svenskt ord för franchise men, liksom leasing och factoring, var franchise så erkänt och accepterat att begreppet behölls. Därmed kommer även i denna text vissa engelska termer att användas.

När företag växer nationellt eller internationellt kan de vid viss tidpunkt komma till en punkt i tillväxten där efterfrågan av dess produkter eller tjänster är större än vad företagets kapital och personal kan tillgodose. Då är franchising en beprövad metod för tillväxt som möjliggör en snabb tillväxt och ökade intäkter utan att vare sig ett stort kapital eller större organisation behövs.

Rätt skapat är franchising en stark affärsmodell som skapar ett uthålligt och lönsamt partnerskap mellan franchisegivare och franchisetagare till vinning för båda. Det är en ofta använd affärsmodell men inte många är insatta i detaljerna.

Vi kommer överskådligt att förklara vad franchising är, dess variationer, vikten av att välja rätt struktur och juridiska utmaningar. Franchising ofta är ett sätt till snabb och internationell tillväxt.

Vad är franchising?

En franchisegivare är den som äger det som kommer vara föremål för franchiseavtalet och en franchisetagare är den som får rätten att använda det franchisegivaren äger.

I ett franchiseupplägg ger franchisegivaren en rätt till franchisetagaren att, mot erläggande av en avgift, använda det varumärke, det affärskoncept eller den produkt franchisegivaren äger. Utöver avgiften betalar även franchisetagaren ofta en inträdesavgift för att få ta del av affärskonceptet och använda dess varumärke. Franchising ger möjligheter att växa en verksamhet utan att själv behöva investera.

Struktur och strategi

För vissa verksamheter passar vissa franchise strukturer bättre och det är viktigt att tänka igenom vad som önskas uppnå för att kunna utvärdera vilken väg att välja. Inom franchising och närliggande affärsstrukturer ser vi främst följande variationer.

Master Franchising

I ett masterfranchise upplägg ger franchisegivaren en rätt till en masterfranchisetagare att själv bedriva affärskonceptet eller så kan Masterfranchisetagaren i sin tur ge rätten att bedriva affärskonceptet till underleverantörer. Denna rättighet begränsas ofta till en geografisk yta där franchisetagaren är den ende som får bedriva verksamheten. Det innebär att Masterfranchisetagaren tar över rollen, skyldigheter och rättigheter, som franchisegivare på definierade marknader som oftast är större marknader.

Direct Franchising

I ett Direct Franchise upplägg ger franchisegivaren franchisetagaren en rätt att bedriva affärskonceptet. Likt Master Franchising begränsas ofta rätten till en geografisk yta där franchisetagaren är den ende som bedriver verksamhet, dock får inte franchisetagaren låta en underleverantör bedriva affärskonceptet. Franchisegivaren behåller styrningen över affärskonceptet. Detta upplägg kan vara passande när franchisegivaren själv vill ha relation med franchisetagaren eller då affärskonceptet inte passar för att skapa flera enheter.

(Multi-unit) Franchise Development

I ett Franchise Development upplägg ger franchisegivaren rätten till en franchise developer att penetrera ett visst område genom att öppna fysiska enheter och själva bedriva verksamheten inom samma område. Det är som en Direct Franchising med en bestämd tillväxt. I Direct Franchising bedriver oftast franchisetagaren en operativ enhet, medan ett Franchise Development upplägg bedriver flera operativa enheter. Även här behåller franchisegivaren styrningen av affärskonceptet. Detta kan göras genom att antingen ingå ett avtal som både specificerar uppbyggnad av lokaler och villkor för att bedriva verksamheten eller genom två avtal där avtalsvillkor kring lokaler ligger i ett avtal och villkor för verksamhetens bedrift ligger i ett annat.

Joint Ventures (’JV’) eller Subordinated Equity

Många känner till termen Joint Venture/JV vilket syftar till när två verksamheter samarbetar för att uppnå gemensamma mål. Ofta är JVn relativt kortlivade och används ofta för att uppnå närvaro på en viss marknad. Subordinated Equity upplägg är inte lika vanliga och innebär att franchisegivaren ger franchisetagaren en rätt att etablera franchisetagarens affärskoncept, produkt eller varumärke på en viss marknad med tydlig definition om att franchisegivaren kan köpa tillbaka verksamheten till ett pris som parterna överenskommits i förtid och som bestäms genom en formel.

Det finns en hel del att säga kring dessa två olika strukturer. Viktigt för båda är att noggrant tänka igenom uppläggen så de syften som avses kan uppfyllas. Det kan lätt bli fel och ofta komplext.

Tänk på att

Oavsett vilken struktur som väljs, behöver även andra saker beaktas. Har exempelvis en potentiell franchisegivare stor personalstyrka med erfarenhet av franchise och mycket kapital kan direct franchising vara ett säkert och kostnadseffektivt val av struktur. Har en potentiell franchisegivare begränsat med resurser kanske en Master Franchise är ett bättre val. I ett JV blir engagemanget större än vad det blir i en Subordinate Equity struktur där engagemanget blir att skydda varumärket och göra kvalitetsuppföljning.

Byggstenar av franchising?

Ett franchiseupplägg bygger förenklat på några starka fundament.

Affärskonceptet

Centralt i ett franchiseupplägg är ett beprövat, lönsamt och dokumenterat affärskoncept som konstant uppdateras. Skulle en franchisetagare upptäcka ett fel, korrigerar franchisegivaren detta i affärskonceptet och därmed upprepas inte felet. Detta leder till löpande förbättringar.

Det genererar lönsamhet för både franchisegivare och franchisetagare. Franchisetagarens framgång bygger på att använda franchisegivarens affärskoncept som ger franchisetagaren lönsamhet. För att få använda affärskonceptet betalar franchisetagaren en ofta omsättningsbaserad avgift till franchisegivaren. Därmed är det i bådas gemensamma intresse att verksamheten går bra.

Dokumentationen – franchise manualen – beskriver hur affärskonceptet ska bedrivas. Detta är kronjuvelen i affären och det som gör att verksamheten är densamma oavsett vem som får en rätt till franchise.

Användande av gemensamt varumärke

Värdet i immateriella tillgångar kan vara stort. Att som företagare få möjligheten att använda ett etablerat varumärke, ger en start till en verksamhet som många gånger tagit år att etablera. Det är också det som gör att företagare är villiga att investera egna pengar i att bedriva en verksamhet som franchise.

Utbildning

Som tidigare nämnts, är affärskonceptet, produkten eller varumärket prövat. Franchisegivaren har spenderat tid och pengar på att det som ges rätt till faktiskt fungerar. Eftersom franchisetagaren ska bedriva verksamheten helt såsom instruerat av franchisegivaren, blir det centralt med utbildning i hur verksamheten ska bedrivas.

Uppföljning

Det är av yttersta vikt att franchisegivaren följer upp att manualen efterlevs och att manualen är knuten till franchiseavtal. Franchisegivaren som är varumärkesägare måste kunna agera i det fall att franchisetagaren agerar på ett sätt som kan skada varumärket och franchisegivaren. Uppföljning bör vara löpande.

Hör av dig!

Vi hjälper mer än gärna till med att bedöma vad din situation behöver och det gör vi helt gratis!

Du når Cathrin på +46761174801

Juridiska utmaningar

Oavsett vilken struktur som väljs, bör alltid lag- och myndighetskrav identifieras tidigt.

Intellektuella rättigheter

Om avsikten är att expandera internationellt, bör immateriella rättigheter såsom varumärken, patent och designskydd skapas på de marknader som expansion är tänkt. Vidare kan domännamn behöva säkras och konton på sociala media skapas. Detta kan vara kostsamt men kostnader för att behöva hantera förfalskningar, kopior, cyber attacker eller stämningar kan snabbt vida överskrida kostnader för att undvika det. Det är starkt att rekommendera att start med en dokumenterad varumärkes strategi eller strategi kring intellektuella rättigheter.

Sekretess, avtal, lagar och regler

Innan någon form av franchiseavtal ingås mellan franchisegivare och franchisetagare kommer säkerligen en hel del information att utbytas. Information bör aldrig utbytas innan ett solitt sekretessavtal är undertecknat. Kärnan i franchising är manualen. Manualen är en handbok i den franchise som ges rätt till att använda och det franchisetagaren ska efterleva för att verksamheten ska uppfattas lika oavsett var den etableras. Manualen ska aldrig visas för en potentiell franchisetagare innan minimum ett sekretessavtal är undertecknat och helst inte innan franchiseavtal är undertecknade. Då det är franchisegivarens varumärke som genererar alla kostnader fram till det att ett franchiseavtal undertecknas, bör säkerställas att franchisetagaren betalar en summa till franchisegivaren vid undertecknande av franchiseavtalet.

Det finns lagar som styr avtalsförhållandet under en franchise. I vissa länder är dessa väldigt krävande, i andra är de mindre krävande. Det är därför av vikt att tänka igenom var etablering ska ske så att relevanta lagar och myndighetskrav beaktas.

Exempelvis finns i EU’s konkurrenslagstiftning ett antal regler som är ytterst viktiga att förhålla sig till såsom återförsäljares prissättning, regler kring att göra reklam.

Policies gällande internet är också viktiga, vad är tillämpligt för den specifika verksamheten? Ser försäljning mellan företag eller mellan företag och konsumenter? Det skiljer sig väsentligt. Därtill finns geo-blockerings regler, plattformsdirektiv mm. att förhålla sig till.

Avslutningsvis

Efter noggrant planerat och tänkt igenom strategin för affären, kan ett affärskoncept rullas ut som har relativt låg risk och hög lönsamhet. Det är dock otroligt viktigt att omge sig med erfarna rådgivare som har arbetat med franchising tidigare och även regelefterlevnad internationellt. Det har vi.

Det finns mycket mer att säga om franchising och är ni intresserade - hör av er!