Vad är ett avtal ?
×

Lundberg & Associates

Ring: 070-355 75 48

Kontakt

Om Oss

Riskanalys

Områden

Vanliga Frågor

Blogg

Avtal

Senast uppdaterad: June 8, 2021

Avtal ingås ofta och i många olika situationer, inte sällan utan att personer är medvetna om att avtal ingåtts och utan att det skapas några problem. Det kan dock vara av nytta att ha viss insikt i vad ett avtal är och vad som kan vara viktigt att tänka på. Ibland utvecklar sig situationer på ett sätt som inte var avsikten och då är det bra att veta om och hur det går att rätta till. Vi kommer här kort att beskriva vad ett avtal är, hur avtal blir bindande och vad innebörden av ett avtal är.

Inledningsvis kan det vara bra att veta att avtal kan vara reglerat i lag, delvis reglerat eller helt oreglerat. De avtal vi berör rör avtal som reglerar ekonomiska rättigheter och skyldigheter mellan två eller flera parter, s.k. allmän förmögenhetsrätt. Den allmänna delen handlar om regler som är gemensamma för alla avtal.

Vissa avtal kan omfattas av speciella regler, exempelvis avtal om arrende, lokalhyra, pant eller anställning.

Viktiga frågor

De frågor vi kommer beröra i denna text är

  • Vad är ett avtal? Den frågan kan tyckas enkel men det finns en omedvetenhet kring vad ett avtal faktiskt är.
  • Hur blir avtal bindande? Detta är viktigt att veta eftersom endast den som är bunden av avtalet kan ställas till svars om åtaganden i avtal inte uppfylls.
  • Vad innebär avtalet? Ofta ska en part betala för den andra partens leverans av en sak eller en tjänst. Ibland kan leveransen vara svår att bestämma, exempelvis när en tjänst är utförd och det tillkommer merjobb. Ingår merjobbet i det ursprungliga priset eller inte?

Vad är ett avtal?

Ett avtal består av två komponenter – anbud och accept.

Först lämnas ett erbjudande, ett anbud, om att ingå avtal. Svarar mottagaren av anbudet ja till anbudet – accept – uppstår ett avtal.

Såväl anbud som accept kan vara muntliga eller skriftliga och leda till giltiga avtal. Att tänka på är att muntliga avtal kan bli svåra att reda ut om meningsskiljaktigheter uppstår då det kan vara svårt att bevisa vad som egentligen avtalats.

Skulle mottagaren av anbudet tacka ja men med en förändring, räknas det som att mottagaren tackat nej till anbudet. Nu ska istället den som lämnade första anbudet tacka ja eller nej till förändringen och det krävs att detta görs aktivt.

För att exemplifiera: Om ett företag skickar ut ett anbud med avtalsvillkor till en leverantör och leverantören svarar ja på anbudet och skickar med egna avtalsvillkor, måste den som skickat anbudet reagera för inte bli bunden av leverantörens villkor.

Ett företag som lämnar ett anbud är bunden av det och ett anbud är vanligtvis ett preciserat erbjudande som riktar sig specifikt till ett företag eller en person, exempelvis en offert. Det finns även något som kallas ett utbud. Ett utbud riktar sig inte till en utan till flera och då gäller det omvända när ett avtal ingås. Det blir då den enskilde som lämnar ett anbud till företaget som företaget väljer om det önskar acceptera.

Avtalsprinciper

Grundläggande för avtal i Sverige gäller principerna att var och en är fri att själv avgöra om den vill ingå ett avtal – avtalsfrihet – och om avtal ingås ska avtalsparterna uppfylla vad som åligger respektive part – avtalsbundenhet. Det finns undantag från principerna och dessa undantag kommer vi inte att berör i sin helhet i denna text. Uppfyller en part inte sina åtaganden enligt avtal kan den andre vända sig till domstol eller kronofogde för att tvinga fram ett uppfyllande.

Tanken att alla har en förmåga att tillgodose sina egna intressen är utgångspunkten i lagen. Dock finns det vissa områden personer som är mer skyddsvärda och därför arbetar EU aktivit och löpande med att utforma regler till skydd för konsumenter. Dessa regler är från EU baserar Sverige sina regler till stor del på.

Undantag som är bra att känna till är att det finns

  • regler i lag som är tvingande, vilket innebär att om två personer ingår ett avtal och är eniga om ett avtalsvillkor kommer avtalsvillkoret ändå inte att gälla om det strider mot tvingande regler,
  • lojalitetsplikt mellan parterna i ett avtal. Detta innebär att parterna ska vara lojala och hjälpa varandra, vilket exempelvis kan innebära att lämna information som är till hjälp eller begränsa en skada,
  • en skyldighet att bevaka egenintressen och inte slarva.

Hur blir ett avtal bindande?

För att ingå ett avtal måste det finnas parter till avtalet, dessa kan vara fysiska eller juridiska personer. Fysiska personer är en människor.

Juridiska personer är organisationer som har status som ett rättssubjekt. Att ha status som rättsubjekt innebär att kunna ha rättigheter och skyldigheter – exempelvis ingå avtal, äga fastigheter, ha fordringar eller skulder. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handelsbolag, föreningar, kommuner eller konkursbon.

Därtill måste personen som vill ingå ett avtal ha rätt att ingå avtal. En fysisk person kan ingå avtal om personen är myndig och inte har förvaltare (vid konkurs eller när exempel god man utsetts).

En juridisk person ingår avtal genom att en fysisk person agerar för den juridiska personens räkning. Detta kan göras på flera olika sätt och här kommer enbart aktiebolag att exemplifieras. För aktiebolag framgår det av aktiebolagslagen vem som aktiebolagets legala ställföreträdare och det är aktiebolagets styrelse som är firmatecknare och inte var och en av styrelseledamöterna för sig. Det är dock vanligt att styrelsen genom ett styrelsebeslut ger en eller två personer firmateckningsrätt, firmateckningsrätt reglerar vem som kan företa rättshandlingar med bindande verkan (såsom ingå avtal). Även andra personer än styrelseledamöter kan vara legala företrädare, exempelvis har en vd rätt att vidta vissa rättshandlingar.

Genom fullmakt kan även avtal ingås, då ingår en fysisk person – fullmäktigen -ett avtal å en annan persons vägnar (huvudmannen). Viktigt att tänka på är då att det är tydligt vad fullmäktigen har rätt att ingå avtal om. Det finns ett antal olika former av fullmakter, dessa berörs inte i denna text.

Beroende på firmatecknares inflytande på vilka affärer bolaget ingår, kan firmatecknare få samma ansvar som styrelse och VD. Skulle firmatecknare skriva på avtal som aktieägarna anser skadat företaget, kan de stämma honom/henne att ersätta skadan. Dessutom finns en regel om kompetensöverskridande, vilken innebär att om en person skulle ingå ett avtal som den egentligen inte får på grund av aktiebolagslagen eller andra instruktioner som personen har fått i sitt jobb så gäller inte avtalet mot bolaget. Personen blir  då själv ansvarig för avtalet.

Boka in en kostnadsfri konsultation!

Har du ett ärende du behöver hjälp med? Boka in en halvtimmes konsultation, då får du möjligheten att lära känna oss innan du bestämmer dig för om du vill anlita oss och vi får en möjlighet att avgöra om vi är rätt företag för att hjälpa dig annars kanske vi kan peka dig i rätt riktning.

Ställ en fråga

Om du har en juridisk fråga som du känner dig osäker då svarar vi gladeligen på den. Har du tur är den redan ställd och då kan du finna vårt svar här!

Nyhetsbrev

Juridiken utvecklas konstant, vi håller oss uppdaterade och hjälper gärna dig att göra detsamma! I vårt nyhetsbrev finns information om nya direktiv och gratis resurser som avtalsmallar!

Konsultation

Nyhetsbrev

Ställ en fråga

Vad innebär avtalet?

Det som står i ett avtal är startpunkten för att bestämma avtalets innehåll och utgår från att det visar parters gemensamma avstikt. Bäst är om det finns ett tydligt avtal som parterna diskuterat och läst noggrant samt har full förståelse om dess innehåll.

Då blir svaret på ”vad innebär avtalet” lätt att svara på.

Tyvärr är det dock vanligt att avtal inte är fullständiga. Parterna kan ha överenskommit saker men inte skrivit vad som ska gälla eller skrivit det på ett otydligt eller motstridigt sätt.

Det finns ingen lagtext om hur ett innehåll i avtal ska bestämmas om avtal inte är fullständiga utan vägledning tas från hur Högsta Domstolen har beslutat i rättsprocesser.

Om ett avtal inte är fullständigt får en helhetsbedömning göras och i en sådan bedöning beaktas omständigheter innan avtalet, ändamålet med avtalet,  avtalets ordalydelse, avtalets struktur, sedvana. Är det dessutom så att en part har förstått att den andra parten inte förstått avtalet, blir den som har förstod det bunden av den andre partens uppfattninga av avtalet. En bedömning görs även till om ett avtal är skäligt, det utgås från att båda parter har önskat ett skäligt avtalsinnehåll och ett avtal kan jämkas på grund av oskälighet.

Sammanfattningsvis

Ett avtal uppstår när en person med rättskapacitet lämnar ett anbud till en annan person och denna person accepterar anbudet. Anbud + accept = avtal.

Muntliga och skriftliga avtal är giltiga. Muntliga avtal gör det svårare att bevisa vad som avtalats. Skriftliga avtal kan också innehålla oklarheter. Var därför noga och ta tid för att formulera och förstå ett avtal innan det ingås.

Det är alltid bra att vara på det klara med hur ett avtalsförhållande kan avslutas!

Konsekvensen av otydliga avtal där parterna har olika uppfattningar leder ofta till meningsskiljaktigheter och tvister.