×

Om Oss

Tjänster

Områden

GDPR &
Allmänna villkor

Vi gör juridiken tillgänglig, förståelig och är alltid nåbara.

Områden
https://via.placeholder.com/150C/O https://placeholder.com/

Arbetsrätt

Personal är ett bolags viktigaste tillgång. Vi rådger arbetsgivare och arbetstagare i en rad frågor såsom anställningsavtal, konsultavtal, uppsägning, avsked och vid tvister. Med lång internationell erfarenhet kan vi stötta såväl nationella som internationella arbetsgivare inom ett stort spektrum av industrier.

Ta reda på mer

https://via.placeholder.com/150C/O https://placeholder.com/

Bolagsrätt, bolagsstyrning och risk

Vi kan ge råd och vägleda dig inom alla områden inom bolagsrätt, från företagsbildning, expansion och omstrukturering samt försäljning och köp av företag. Vi kan också ge råd om det antal regler som organisationer av olika storlek måste förhålla sig till som alla nödvändiga regler för bolagsstyring om formaliteterna i att driva en styrelse på ett professionellt sätt och upprätta relevanta styrdokument för styrelsen och ledningen samt dokument som instruktioner till VD. Vi kan vara behjälpliga med bolagsstyrning såsom, Aktiebolagslagen, lagen om Penningtvätt, Etiska frågor, Uppförandekod och mer.

Ta reda på mer

https://via.placeholder.com/150C/O https://placeholder.com/

Dataskydd & GDPR

Regler gällande Dataskydd skapar utmaningar för företag i alla storlekar. Det är viktigt att förstå hur att navigera i det ständigt växande lagområdet. Vi kan ge råd om regelefterlevnad i många sektorer och vara behjälpliga med tjänster såsom analys av personuppgifter, rättslig grund, personuppgiftsbiträdessavtal, lagring av uppgifter, hantering av personuppgiftsincidenter och mer såsom att sätta upp rutiner för regelefterlevnad.

Ta reda på mer

https://via.placeholder.com/150C/O https://placeholder.com/

EU-rätt och konkurrens

EUs regelverk utvecklas ständigt och påverkar affärer på EUs inre marknad. Med erfarenhet av att arbeta inom och med Bryssel kan vi stötta och rådge dig kring i frågor som rör EU direktiv och förordningar inom områden såsom konkurrensrätt och hur olika lagar förhåller sig gentemot varandra.

Ta reda på mer

https://via.placeholder.com/150C/O https://placeholder.com/

Familjerätt

Vi kan hjälpa dig att upprätta testamenten, gåvoavtal, äktenskapsförord, samboavtal, bodelning, framtidsfullmakt, vårdnadsfrågor, utpekande av God Man, förvaltarskap mm.

Ta reda på mer

https://via.placeholder.com/150C/O https://placeholder.com/

Förhandlingsstöd

Vid en kommersiell förhandling ska två eller fler parter nå en överenskommelse. Vi har lång erfarenhet av förhandlingar från många företag i olika industrier. Vi kan stötta i förberedelse av förhandlingen och skapa en bild av konsekvenser av olika utfall av förhandlingen, under föhandling med strategisk och juridisk rådgivning. Vi kan stolt säga att vi är en stark partner att luta sig mot i dessa situationer.

Ta reda på mer

https://via.placeholder.com/150C/O https://placeholder.com/

Produktansvar

Att fastställa tillämpliga regler och krav för sätta en produkt på den Europeiska marknaden kan vara komplext. Med vår tidigare erfarenhet kan vi ge råd och support till dig om produktsäkerhets- och ansvarsregler inom EU. Vi kan hjälpa till med frågor om CE-märkning, typgodkännande av fordon, konsumentinstruktioner och mer.

Ta reda på mer

https://via.placeholder.com/150C/O https://placeholder.com/

Immaterialrätt

Immateriella rättigheter är ofta en av företagets största tillgångar. Vi kan hjälpa dig att skydda dessa tillgångar genom att ge råd inom områden såsom patent, varumärken, upphovsrätt och registrering och underhåll av sådana rättigheter samt avtal relaterade till detta.

Ta reda på mer

https://via.placeholder.com/150C/O https://placeholder.com/

Avtal / Överenskommelse

Kontrakt och överenskommelser utgör grunden för affärstransaktioner. Dåliga kontrakt eller överenskommelser leder ofta till en kostnad för företag ekonomiskt, inte heller sällan leder det till att avtalsparter hamnar i tvister. Vi kan erbjuda stöd med skapande av avtal, förhandlingar och ingående av avtal som gynnar affären samt hjälpa till med tolkningen av avtalsbestämmelser.

Ta reda på mer

https://via.placeholder.com/150C/O https://placeholder.com/

Fastigheter och Hyresfrågor

Vi kan hjälpa dig med frågor om hyra av mark (arrenderätt), hyra av lokaler (hyresrätt) både bostäder och lokaler, hyresavtal och mer.

Ta reda på mer

https://via.placeholder.com/150C/O https://placeholder.com/

M&A / företags överlåtelser

Vi blir ofta ombedda att ge råd när ett företag har för avsikt att ingå en transaktion. Vi kan ge både köpare och säljare råd. Vi kan också stödja och ge råd under hela förvärvsprocessen från en due diligence till att affären är fullgjord. Vi har också lång erfarenhet av att ge råd till ägare som står inför ett generationsskifte.

Ta reda på mer

https://via.placeholder.com/150C/O https://placeholder.com/

Konsument rätt & E-handel

Är du verksam inom ett företag som gör transaktioner med konsumenter möter du en alltmer komplex värld av starkt konsumentskydd, ett skydd som dessutom inte är harmoniserat inom EU. Vi har erfarenhet av och kan ge råd när du navigerar i det betydande skyddet kring försäljning till konsument och marknadsföring inom Europeiska unionen och vad gäller olika former av konsumentavtal i olika branscher.

Ta reda på mer

https://via.placeholder.com/150C/O https://placeholder.com/

Tvistelösning

Behöver du stöd i en tvist? Är du part i ett mål inför domstol, skiljedomstol eller medling?. Vi kan stödja dig I alla typer av tvister.

Ta reda på mer

https://via.placeholder.com/150C/O https://placeholder.com/

Franchising

Vi har lång erfarenhet av framgångsrika franchiseupplägg. Vi kan hjälpa dig att skapa ett komplett upplägg - konceptualisera affärsupplägget, licensiera konceptet till franchisetagare och sätta strukturer på plats för uppföljning av upp konceptet. När det skapas på ett bra sätt är det en stark affärsmodell som skapar ett balanserat partnerskap mellan franchisegivaren och franchisetagaren till vinning för båda.

Ta reda på mer