×

Lundberg & Associates

Hem

Om Oss

Områden

Blogg

Effektivt juridiskt stöd

Lundberg & Associates AB (”LA”) är mån om den personliga integriteten och att skydda de personuppgifter som behandlas. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.Besök på vår hemsida kan ske utan att besökaren behöver lämna några personuppgifter eller acceptera cookies. Den som väljer att lämna in en anställningsansökan eller annars kontakta oss kommer däremot att lämna personuppgifter till oss. När olika personer har kontakt med oss eller förekommer i samband med de uppdragvi hanterar, inbegriper det att personuppgifter lämnas till oss eller inhämtas av oss. Även inom ramen för vår supportorganisation sker insamling och behandling av personuppgifter avseende kontaktpersoner hos leverantörer och andra externa parter. I det följande beskrivs hur vi samlar in, behandlar och delar personuppgifter i dessa fall. Nedan finns också information om de rättigheter som registrerade personer har i relation till oss som personuppgiftsansvarig samt våra kontaktuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

En stor del av vår kommunikation sker med hjälp av telefon och e-post, vilket i princip alltid innebär en personuppgiftsbehandling. Genom att skicka e-postmeddelanden eller ringa till oss lämnas i regel alltid personuppgifter som går att hänföra till personer.Vi samlar in de personuppgifter som lämnas till oss i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. I huvudsak samlar vi in personuppgifter direkt från berörda personer, men det förekommer att vii uppdrag får information om involverade personer utan att informationen kommer direkt från dem. Vi kan även komma att komplettera personuppgifterna genom inhämtning av information från privata och offentliga register och källor. Normalt föreligger ingen skyldighet att lämna personuppgifter till oss, men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi i så fall inte kan efterleva våra skyldigheter att t.ex. utföra jävs- och penningtvättskontroll. Insamling och behandling av personuppgifter sker även i vår supportorganisations verksamhet, bland annat i kontakter med leverantörer och andra externa parter.De personuppgifter vi behandlar kan röra kontaktuppgifter (t.ex. namn, titel, arbetsadress, telefonnummer och e-postadress), identifieringsinformation (t.ex. passuppgifter och födelsedatum/personnummer) samt faktureringsinformation (t.ex.kontonummer och skatteinformation). I specifika uppdrag kan personuppgifterna också avse annan information, t.ex. händelseförlopp eller andra omständigheter eller uppgifter som är relevanta för uppdraget.

Vad är ändamålen med vår behandling av personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter som lämnas eller inhämtas i samband med uppdrag föratt vi ska kunna fullgöra våra åtaganden och tillvarata våra uppdragsgivares intressen, sköta administrationen i samband med de uppdrag vi åtar oss samt uppfylla sådana krav som ställs i lag. Personuppgiftsbehandling sker också inom ramen för vår supportorganisation, för attvi ska kunna hantera och administrera våra relationer med leverantörer och andra externa parter.Vi kan även komma att använda personuppgifter som underlag för marknads- och klientanalyser, affärs- och metodutveckling, statistikändamål, riskhantering samt för marknadsföringsändamål.

Vad är den lagliga grunden för vår behandling?

Den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter är, i relation till information om fysiska personer, att vi ska kunna fullgöra det avtal som är grunden för det uppdrag vi åtagit oss. I relation till företrädare, samarbetspartners och konsulter, utländska ombud, vittnen, motparter, motpartsföreträdare och motpartsombud osv. grundar sig vår personuppgiftsbehandling normalt på en intresseavvägning. Det innebär att vi bedömer att behandlingen av personuppgifternaär nödvändig för de ändamål som rör vår uppdragsgivares eller, i förekommande fall, våra berättigade intressen och att dessa väger tyngre än eventuella motstående intressen eller grundläggande rättigheter och friheter.Behandlingen av personuppgifter som vi gör i samband arkiveringen av handlingar efter att ett uppdrag avslutats, grundas på vår skyldighet att fullgöra våra rättsliga förpliktelser (t.ex. bokförings- och penningtvättslagstiftning).Det kan också förekomma att vi i samband med de olika uppdrag vi åtagit oss har ytterligare grunder för behandlingen.Behandling av personuppgifter hänförliga till leverantörer eller dess företrädare och andra externa parter grundas på vårt berättigade intresse av att administrera relationen och fullgöra våra avtalsförpliktelser.När vi behandlar personuppgifter i syfte att analysera och utveckla vår verksamhet och för marknadskommunikation, sker behandlingen på grundval av vårt berättigade intresse av att förbättra och att marknadsföra vår verksamhet.

Vem har tillgång till de personuppgifter vi behandlar?

Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skyddade personuppgifter vi behandlar mot bl.a. förlust och obehörig åtkomst. Överföringar av uppgifter utanför EU/EES sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning och för de ändamål som anges ovan. I samband med överföring till byråns utlandskontor kan personuppgifter komma att överföras till länder utanför EU/EES. Denna typ av överföringar grundas normalt på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. I övrigt kan överföring till länder utanför EU/EES ske inom ramen för ett visst uppdrag, i den mån det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara vår uppdragsgivares rättsliga anspråk.LA kommer inte att lämna ut personuppgifter till någon utanför LA annat än i de fall då

 1. det överenskommits mellan oss och den vars personuppgifter vi behandlar,
 2. det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att vi ska kunna tillvarata våra uppdragsgivares rättigheter och intressen,
 3. det är nödvändigt för att vi ska fullgöra en lagstadgad skyldighet, efterkomma ett myndighetsbeslut eller ett beslut av domstol,
 4. vi anlitar en utomstående tjänsteleverantör eller samarbetspartner som utför tjänster för vår räkning. Sådana tjänsteleverantörer och samarbetspartners får endastbehandla personuppgifter i enlighet med våra instruktioner och får inte använda personuppgifter för egna ändamål; eller
 5. det annars tillåts enligt lag.

Hur länge sparas personuppgifter?

Vi sparar inte personuppgifterna längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålet för behandlingen, om inte uppgifterna måste eller får sparas längre enligt lag.De personuppgifter som kan komma att behandlas inför och i samband med utförande av uppdrag sparas under uppdragets handläggning och bevaras efter uppdragets slutförande. Det innebär att personuppgifterna sparas under minst tio år från dagen för uppdragets slutförande, eller den längre tid som påkallas av uppdragets natur.

Vilka rättigheter har den vars personuppgifter behandlas av oss?

Lundberg & Associates AB, org nr 559131-8802, med adress Bäckmans väg 19, 444 55Stenungsund, är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som beskrivs ovan. Det innebär att vi ansvarar för att personuppgifterna behandlas korrekt och i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.Registrerade personer har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dem. En registrerad person har också rätt att begära att felaktiga eller ofullständiga personuppgifter om denne rättas eller att vi raderar dessa personuppgifter (t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålet eller om ett lämnat samtycke återkallas). Registrerade personer har vidare rätt att invända mot viss behandling av personuppgifter och begära att behandlingen av personuppgifter begränsas. Slutligen har registrerade personer rätt att få ut sådana personuppgifter som de tillhandahållit i ett maskinläsbart format och att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.En begränsning eller radering av personuppgifter kan också innebära att vi inte har möjlighet att fullfölja våra åtaganden.Den som har invändningar eller synpunkter på hur vi behandlar personuppgifter har rätt att kontakta eller lämna in klagomål hos Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för vår personuppgiftsbehandling.Vid frågor om eller klagomål på hur vi behandlar personuppgifter eller begäran om utövande av rättigheter enligt ovan, vänligen kontakta oss via e-post på kontakt@lundbergandassociates.com eller per brev till adressen ovan.

VILLKOR

Dessa villkor gäller för alla tjänster som tillhandahålls av Lundberg & Associates AB ("LA", "oss" eller "vi"). Genom att ingå ett avtal med oss har du godkänt dessa villkor. Vid konflikt mellan ytterligare eller andra villkor som åläggs LA och som står i strid med dessa villkor, gäller dessa villkor och sådana villkor som står i konflikt ska lämnas utan avseende.

 1. Arvoden och kostnader

I början av ett uppdrag överenskommer vi kostnad. Alla kostnader vi kommer fakturera er är exklusive mervärdesskatt och liknande skatter. Kostnader för resor och andra utgifter debiteras som tillkommer kommer även normalt att faktureras alternativt kan vi i) be om förskott för utgifter eller ii) vidarebefordra den aktuella fakturan till er för betalning. Vi är skyldiga enligt lag att i vissa fall lämna information till skattemyndigheterna om ert momsregistreringsnummer och värdet av de tjänster som vi har levererat till er. Genom att anlita oss anses ni ha samtyckt till att vi i enlighet med aktuella regler lämnar sådan information till skattemyndigheterna.

 1. Fakturering

Om annat inte avtalas fakturerar vi månadsvis genom att skicka faktura i e-post eller vanlig post. I vissa fall kommer vi att begära förskott innan vi påbörjar vårt uppdrag. Detta kommer att användas till att reglera framtida fakturor. Totalbeloppet för uppdraget kan bli högre eller lägre än förskottsbeloppet. Om annat inte avtalas förfaller våra fakturor till betalning 15 dagar efter fakturadatum. Våra fakturor kommer adresseras till dig. Varje faktura anger förfallodag. Vid utebliven betalning debiteras dröjsmålsränta på utestående belopp från förfallodagen till dess att betalningen är mottagen i enlighet med tillämplig lag.

 1. Identifiering

Nya uppdragsgivare kan komma att tillfrågas om referenser. Enligt lag måste vi för vissa uppdrag kontrollera våra klienters identitet och ägarförhållanden samt informera oss om arten av och syftet med ärendet innan uppdraget påbörjas. Vi kan därför komma att be om bland annat identitetshandlingar avseende er och annan person som för er räkning är involverad i uppdraget och, för en juridisk person, de fysiska personer som har den yttersta kontrollen däröver (verkliga huvudmän) liksom om information och dokumentation utvisande varifrån medel och andra tillgångar kommer. Vi är även skyldiga att verifiera 2 den information som lämnas till oss och för detta ändamål kan vi komma att inhämta information från externa källor. All information och dokumentation som vi inhämtat i samband med dessa kontroller är vi skyldiga att behålla. den information som lämnas till oss och för detta ändamål kan vi komma att inhämta information från externa källor. All information och dokumentation som vi inhämtat i samband med dessa kontroller är vi skyldiga att behålla. Vi är enligt lag skyldiga att anmäla misstankar om penningtvätt eller terrorismfinansiering till Finanspolisen. Vi är också förhindrade enligt lag att underrätta er om att misstankar föreligger eller om att anmälan har gjorts eller kan komma att göras till Finanspolisen. I de fallen misstankar om penningtvätt eller terrorismfinansiering föreligger, är vi skyldiga att avböja eller frånträda uppdraget. Vi kan inte hållas ansvariga för skada som ni förorsakas direkt eller indirekt till följd av att vi iakttagit de skyldigheter som föreligger enligt denna sektion 3.

 1. Personuppgifter

Vi är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som lämnas och inhämtas i samband med uppdrag eller som i övrigt registreras i samband med förberedelse för eller administration av ett uppdrag. Vi kan även komma att komplettera personuppgifterna genom inhämtning av information från privata och offentliga register. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

 1. Rådgivning

Vår rådgivning är anpassad till förhållandena i det enskilda uppdraget, de fakta som presenterats för oss samt de instruktioner ni ger oss. Därför kan ni inte förlita er på rådgivningen i ett annat uppdrag eller använda den för annat ändamål än det för vilket den lämnades. Om vi inte avtalar något annat omfattar vår rådgivning i ett specifikt uppdrag varken skatt eller möjliga skattekonsekvenser. Vår rådgivning omfattar juridiska frågor i det specifika uppdraget och i den mån vi lämnar matematiska uträkningar eller uttrycker uppfattningar eller överväganden i andra frågor än juridiska tar vi inte något ansvar för de konsekvenser som kan följa därav. Vår rådgivning innebär aldrig en garanti för ett visst utfall.

 1. Ansvarsbegränsning

Vårt ansvar för skada som ni vållats till följd av fel, försummelse eller avtalsbrott från vår sida vid uppdragets utförande är begränsat till ett belopp som motsvarar det högre av tre gånger arvodet för uppdraget och 1 miljon SEK. Vi accepterar inte någon skyldighet att utge viten. Begränsning av vårt gäller även för flera skador, om dessa skador orsakats av en och samma handling eller underlåtenhet eller av samma typ av handling eller underlåtenhet. Detta gäller oavsett när skadorna orsakades eller uppkom. Vårt ansvar gentemot er är begränsat till den skada ni lider. Detta innebär bl.a. att ansvaret ska reduceras med samtliga belopp som kan utfås enligt någon försäkring som ni har tecknat eller som har tecknats för er eller enligt avtal eller skadeslöshets-förbindelse där ni är part eller förmånstagare, om inte det är oförenligt med ert avtal med en försäkringsgivare eller annan tredje part eller om era rättigheter gentemot en försäkringsgivare eller tredje part inskränks på grund av detta. Vi åtar oss inte något ansvar gentemot någon tredje man på grund av er användning av dokument eller annan rådgivning från oss. Om vi, på er begäran, avtalar att tredje man kan förlita sig på ett dokument som tagits fram av oss eller rådgivning som lämnats av oss ska detta inte öka eller i övrigt påverka vårt ansvar och vi ska endast vara ansvariga gentemot sådan tredje man i den utsträckning som vi är ansvariga gentemot er. Alla belopp som betalas till tredje man till följd av detta ansvar ska i motsvarande mån reducera vårt ansvar gentemot er och vice versa.

 1. Samarbete med andra rådgivare

Vi har ett omfattande nätverk av andra rådgivare. Om vi instruerar, anlitar och/eller arbetar tillsammans med andra rådgivare, ska dessa rådgivare anses vara oberoende av oss och vi tar inte något ansvar för att ha rekommenderat dem till er eller för råd som de ger om vi inte specifikt avtalar annat. Detta gäller oavsett om rådgivaren har lämnat råd direkt till er eller via oss. Vi ansvarar inte för arvoden eller kostnader som sådana rådgivare debiterar, oavsett om dessa betalas av oss och debiteras er som utlägg eller om dessa vidarebefordras till er för betalning. Uppdrag att instruera rådgivare innebär befogenhet att acceptera en ansvarsbegränsning för er räkning. När vi instruerar andra rådgivare kan vi på er begäran inhämta offerter på arvoden från dem eller avtala om arvoden med dem. Även om vi kan bistå er vid diskussioner med andra rådgivare tar vi inte något ansvar för sådana offerter eller avtal. Om en annan rådgivares ansvar gentemot er är mer begränsat än vårt ansvar ska eventuellt ansvar som vi har gentemot er till följd av vårt eventuella solidariska ansvar med den andre rådgivaren reduceras med den ersättning vi skulle ha kunnat återfå från den rådgivaren om dennes ansvar gentemot er inte hade begränsats på det sättet (och oavsett om den andre rådgivaren skulle ha kunnat betala ersättningen till oss).

 1. Immateriella rättigheter och sekretess

Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till det arbetsresultat vi genererar tillhör oss, men ni har rätt att använda resultatet för de ändamål för vilka det tillhandahålls. Om annat inte avtalas får inte något dokument eller annat arbetsresultat som genereras av oss ges allmän spridning eller användas för marknadsföringsändamål. Om ni tillåter att vi anlitar eller samarbetar med andra rådgivare i uppdraget, har vi rätt att lämna ut material och övrig information som vi anser kan vara relevant för att rådgivaren ska kunna lämna råd till eller utföra tjänster för er.

 1. Krav

Krav som har samband med ett uppdrag ska framställas skriftligen. Krav får inte framställas senare än sex månader efter den dag då den sista fakturan utställdes för det uppdrag som kravet. Om vi eller våra försäkringsgivare utbetalar ersättning till er med anledning av ert krav ska ni, som villkor för utbetalningen, till oss eller våra försäkringsgivare överföra rätten till regress mot tredje man genom överlåtelse eller subrogation.

 1. Diverse

Kommunikation

Vi kommunicerar med er och andra parter involverade i ett uppdrag på flera olika sätt såsom via internet och e-post. Dessa är effektiva kommunikationssätt vilka dock kan innebära risker för vilka vi inte tar något ansvar. Under ett uppdrag kan vi lagra dokument och arbetsresultat som vi, ni eller tredje man tagit fram, elektroniskt för att underlätta tillgång till information. När ett uppdrag slutförts kommer vi att bevara och/eller lagra digitalt i molnbaserad tjänst alla relevanta dokument och allt relevant arbetsresultat som genererats i ett uppdrag, under den tid som vi anser vara lämplig för den särskilda typen av uppdrag.

Ändringar

Dessa villkor kan komma att ändras av oss från tid till annan. Den senaste versionen finns alltid på vår webbplats.

Språkversioner

Dessa villkor har tagits fram på svenska och engelska och den svenska versionen har förträde.

Lagval

Dessa villkor regleras av svensk lag.