×

Lundberg & Associates

Ring: 070-355 75 48

Kontakt

Om Oss

Riskanalys

Områden

Vanliga Frågor

Blogg

Senast uppdaterad: Nov. 11, 2021

Syftet med denna blogg är ge en förståelse av en del regler som gäller vid konsumentköp. Med kunskap på hög nivå blir det lättare att avgöra när det kan vara bra att konsultera en expert på detta område. I denna blogg fokuserar vi på otillbörliga affärsmetoder, oskäliga villkor i konsumentavtal och konsumenträttigheter.

För konsumenter eller företag som köper eller säljer en produkt inom EU finns det många regler att följa. Vi har därför sammanställt några saker att tänka på och kommer följa upp med fler bloggar på detta område.

Reglerna finns i flera lagstiftningar och de flesta anger minimistandarder för varje land i EU. Varje land kan välja att sätta strängare regler. vi har som avsikt att täcka de specifika skillnaderna som finns i Sverige vid ett senare tillfälle.

Vi kommer i texten att prata om konsument och näringsidkare och avser då

 1. konsument: fysisk person som i samband med avtal agerar för ändamål som faller utanför den egna närings- eller yrkesverksamheten.
 2. näringsidkare: en fysisk eller juridisk person, antingen offentligägd eller privatägd, som i samband med avtal agerar för ändamål som faller inom ramen för den egna närings- eller yrkesverksamheten.

Otillbörliga affärsmetoder

En affärsmetod som tillämpas av en näringsidkare gentemot konsumenter handlar om hur en näringsidkares agerar eller låter bli att agera, beter sig eller kommunicerar i vid marknadsföring, försäljning eller leverans av en produkt till en konsument.

En affärsmetod är otillbörlig om en konsument fattar ett köpbeslut utan att ha rätt information.

I lagstiftningen finns en svartlista över affärsmetoder som under alla omständigheter anses otillbörliga och som inte behöver bedömas från fall till fall. Du hittar listan som bilaga I här.

Vidare finns det mer allmänna krav som skulle kunna göra affärsmetoder otillbörliga. Är svaret ja på en av frågorna nedan, är affärsmetoden otillbörlig och förbjuden.

Är affärsmetoden

konsumentköpinfo_sv.png konsumentköpinfo_sv.png

Vilseledande handlingar

En affärsmetod anses vilseledande om den innehåller oriktig information, vilseleder eller kan vilseleda genomsnittskonsumenten även om informationen är korrekt i sak och medför eller sannolikt medför att konsumenten fattar ett köpbeslut han inte annars skulle fattat. Detta gäller

 • produkten
 • omfattningen av näringsidkarens åtaganden
 • priset och hur det beräknas
 • service, reservdelar, byte eller reparation
 • näringsidkarens art, egenskaper och rättigheter
 • konsumentens rättigheter
 • marknadsföring av en produkt som orsakar förväxling med konkurrents produkter

Vilseledande underlåtenhet

En affärsmetod är vilseledande om den innebär att näringsidkaren underlåter att lämna väsentlig information till konsument. Vad som är väsentlig information avgörs från fall till fall.

Avsaknaden av väsentlig information kan leda till att en genomsnittskonsument fattar ett icke välgrundat affärsbeslut som inte annars inte skulle fattats. Samma gäller om näringsidkare döljer eller ger information på ett oklart, obegripligt, tvetydigt eller olämpligt sätt och detta leder till ett beslut av konsument.

Vid ett köperbjudande ska viss information alltid lämnas för att erbjudandet inte ska anses vilseledande.  Sådan information är exempelvis

 • Produktens egenskaper
 • Näringsidkarens adress och identitet såsom organisationsnummer
 • Pris samt ytterligare kostnader såsom frakt, leverans och porto
 • Betalningsvillkor
 • Leveransvillkor
 • Ånger- eller hävningsrätt när sådan finns för produkt

Aggressiva affärsmetoder

Ett köpbeslut är konsuments eget val. Är en konsument under påverkan av trakasserier, tvång, fysiskt våld eller otillbörlig påverkan, kan den fatta ett köpbeslut som den annars inte skulle fattat.

För att avgöra om en affärsverksamhet använder aggressiva affärsmetoder, kommer följande faktorer att beaktas

-  tidpunkt, plats, art och varaktighet

-  språk och beteende

- om näringsidkaren, för att påverka konsument, utnyttjar ett missöde eller omständighet för att påverka konsument

- betungande eller oproportionerliga hinder som inte följer av avtalet och som konsument vill använda sig av, såsom rätten att häva ett avtal eller byta till annan produkt

-  hot om att vidta åtgärder som inte lagligen kan genomföras

Genomsnittskonsument och sårbar konsument

Vissa konsumenter har högre skyddsnivå på grund av mental eller fysisk svaghet, ålder eller lättrogenhet. Om en affärsverksamhet riktar sig mot en sådan konsument måste det särskilt beaktas.

Oskäliga villkor i konsumentavtal

Det finns ett skydd för konsument mot oskäliga standardavtalsvillkor, det vill säga villkor som en näringsidkare använder utan att förhandla avtal med en konsument. Detta gäller både produkter och tjänster.

Oskäliga villkor är villkor som 

 • står i strid mot god sed, dvs att agera enligt branschstandard, och
 • medför en betydande obalans i parternas rättigheter och skyldigheter enligt ett avtal som är till nackdel för konsumenten.

Med god sed avses om en näringsidkare agerar rättvist mot konsument och tar hänsyn till konsuments intressen. En näringsidkare kan fundera på om en konsument skulle gått med på villkoret i en individuell förhandling. ‘

Om ett avtalsvillkor är oskäligt bedöms med beaktande av

 • typ av varor eller tjänster,
 • omständigheter vid avtalets ingående, och
 • övriga villkor i avtalet eller något annat avtal det är beroende av.


Priset på varorna eller tjänsterna kommer inte beaktas förutsatt att denna information tillhandahållits på ett enkelt och begripligt språk.

Konsekvenser

Oskäliga avtalsvillkor är inte bindande för konsumenter.

Ett avtal som innehåller oskäliga villkor är giltigt men exkluderar de oskäliga villkoren.  Detta kan inte frångås på något sätt.

Du hittar en förenklad lista över villkor som anses oskäliga i Bilaga här

Boka in en kostnadsfri konsultation!

Har du ett ärende du behöver hjälp med? Boka in en halvtimmes konsultation, då får du möjligheten att lära känna oss innan du bestämmer dig för om du vill anlita oss och vi får en möjlighet att avgöra om vi är rätt företag för att hjälpa dig annars kanske vi kan peka dig i rätt riktning.

Ställ en fråga

Om du har en juridisk fråga som du känner dig osäker då svarar vi gladeligen på den. Har du tur är den redan ställd och då kan du finna vårt svar här!

Nyhetsbrev

Juridiken utvecklas konstant, vi håller oss uppdaterade och hjälper gärna dig att göra detsamma! I vårt nyhetsbrev finns information om nya direktiv och gratis resurser som avtalsmallar!

Konsultation

Nyhetsbrev

Ställ en fråga

Konsumenträttigheter

Olika avtal mellan näringsidkare och konsument bygger på följande uppdelning

 • avtal utanför fasta affärslokaler
 • distansavtal, exempelvis via internet, telefon, och
 • avtal som sluts på annat sätt en de två ovan, exempelvis i en affärslokal.

Information som krävs innan avtal ingås, ’förhandsinformation’

Här avser vi information som är nödvändig för att kunden ska kunna fatta ett välinformerat beslut innan avtal ingås. Detta är ett lagkrav. Informationen ska även ta hänsyn till vad vi skrev ovan om otillbörliga och vilseledande affärsmetoder.

 • För avtal som sluts i en affärslokal, måste näringsidkare ge konsument information på ett tydligt och heltäckande sätt skulle det inte framgå av sammanhanget.
 • För avtal som ingås utanför affärslokaler ska information ges till konsument på ett väl läsbart sätt och på klart och begripligt språk som papperskopia eller, om konsumenten samtycker, på annat varaktigt medium.
 • För distansavtal ska information lämnas till eller göras tillgänglig för konsumenten på ett sätt som är lämpligt för det medel för distanskommunikation som används på ett klart och begripligt språk. Om informationen tillhandahålls på ett varaktigt medium, ska den vara i väl läsbar form. När ett distansavtal ingås elektroniskt och konsumenten har betalningsskyldighet ska det, innan beställning görs, finnas ett godkännande från konsumenten att beställningen leder till betalningsskyldighet. På webbplatser måste leveransvillkor och betalningsmetoder vara tydliga. För avtal som ingås per telefon finns särskilda krav på legitimation.

Ångerrätt

Konsumenter har rätt att, inom 14 dagar, frånträda ett avtal som ingåtts på distans eller utanför fasta affärslokaler utan att ange några skäl. Detta gäller avtal om varor, tjänster och digitalt innehåll och 14 dagar gäller från mottagandet av varor eller efter ingående av avtal om tjänster eller digitalt innehåll.

Denna rättighet är tvingande och kan på inget sätt begränsas i något land inom EU.

Det finns några undantag från ångerrätten - exempelvis leverans av varor gjorda enligt kundspecifikationer, tillhandahållande av biluthyrningstjänster, catering.

Näringsidkare måste informera konsument om ångerrätten. Underlåtenhet att informera konsumenten kommer att resultera i att ångerrätten förlängs med 12 månader, till 12 månader och 14 dagar. Om en näringsidkare glömmer att informera konsumenten men korrigerar detta inom 12 månader från avtalets ingående löper ångerfristen ut 14 dagar från det att konsumenten får informationen.

En konsument ska inte stå för några andra kostnader än att skicka tillbaka varan eller för ett lägre värde vid felhantering för att utöva denna rätt.

Summering

Att förstå de regler som gäller mellan konsumenter och näringsidkare när konsumenter köper varor eller tjänster inom EU är ganska komplicerat. EU sätter grunden för reglerna och ger länderna inom EU frihet att sätta strängare regler. En näringsidkare måste följa dessa regler för att undvika potentiella kostsamma åtgärder.

2022 tillkommer ytterligare skärpning av konsumenträttigheterna och böter kommer att kunna utfördas när näringsidkare inte följer reglerna.

Sammanfattningsvis

1 – En konsument måste informeras av en näringsidkare för att kunna fatta ett välgrundat beslut. Informationen måste vara förståelig för konsumenten.  Dessutom får information inte vara vilseledande, utelämnas om den är av betydelse för konsumentens beslut eller vara aggressiv. Därtill måste övervägas om den riktar sig till en sårbar konsument.

2 – Standardavtalsvillkor som används av en näringsidkare får inte vara oskäliga. Oskäliga villkor är inte bindande för konsumenterna och kommer att åsidosättas. Om inte på listan måste en bedömning göras i varje situation.

3 – Konsumentkontrakt är indelade i

- avtal utanför fasta affärslokaler,

- distansavtal, och

- avtal som sluts på annat sätt en de två ovan, exempelvis i en affärslokal

För alla avtal ovan måste information före avtalet ges konsumenten på ett tydligt och heltäckande sätt så att konsumenten kan fatta ett välgrundat beslut. Detta kan vara i pappersform, eller, om konsumenten så väljer, på andra hållbara medier.

För avtal utanför fasta affärslokaler och distansavtal har konsumenten alltid 14 dagars rätt att ångra avtalet utan förklaring. Detta måste näringsidkaren informera konsumenten om innan avtal ingås. Skulle näringsidkaren inte informera konsumenten om detta förlängs perioden till 12 månader och 14 dagar.

Om du har några frågor angående denna blogg är du varmt välkommen att kontakta oss när som helst.