Ansvar i bolag
×

Lundberg & Associates

Om Oss

Områden

Vanliga Frågor

Blogg

Mallar

Kontakt

Senast uppdaterad: Oct. 22, 2021

Aktieägare, styrelse, verkställande direktör (VD), ledningsgrupp och revisor driver, kontrollerar och tar ansvar för att ett aktiebolag sköts på ett korrekt sätt. Genom bolagsstämma utser aktieägare styrelse och, om sig bör, revisor. Styrelsen utser VD och VD ansvarar inför styrelsen för den löpande förvaltningen i ett aktiebolag.

I ett aktiebolag har bolagsstämman, dvs aktieägarna, det yttersta ansvaret eftersom de är ägare av bolaget. Bolagsstämman är det högst beslutande organet i ett aktiebolag. Aktieägarna har inget personligt betalningsansvar för bolagets skulder. Styrelsen ser till att ägarens syfte med bolaget uppfylls genom att instruera VD som ska övervaka verksamheten och de anställda. VD ska också vidta åtgärder som behövs för att bolagets bokföring ska skötas enligt lag och att förvaltningen av bolagets pengar sköts på ett betryggande sätt. Revisorerna granskar förvaltning av styrelsen och VD samt rapporterar till bolagsstämman.

I denna blogg kommer vi att fokusera på det ansvar styrelse, VD och firmatecknare har i ett bolag.

Styrelsen

Som redan nämnts, utses styrelsen av bolagsstämman. Alla aktiebolag måste ha en styrelse. I ett privat aktiebolag ska styrelsen bestå av en eller flera ledamöter. I ett publikt aktiebolag ska styrelsen bestå av minst tre ledamöter.

En styrelseledamot ska;

 • vara en fysisk person,
 • vara minst 18 år gammal,
 • inte vara i konkurs,
 • inte ha en förvaltare, och
 • inte ha näringsförbud.

I styrelse med mer än en ledamot ska en av ledamöterna utses till ordförande. Styrelseordföranden har rollen att leda styrelsen samt övervaka att styrelsen utför sina uppgifter. Styrelsen ska, i bolagsstämman, utse minst en styrelsesuppleant.

Vad gör en styrelse?

Styrelsens uppgift beskrivs i Styrelseakademiens vägledning om god styrelsesed på följande sätt,

”Styrelsens mest grundläggande uppgift är att med en utgångspunkt från en samlad bild av ägarnas intentioner besluta om företagets affärsidé, mål, strategi och organisation i syfte att på bästa sätt uppfylla det samlade ägarkollektivets intresse.”

Därmed ska en styrelse bland annat,

 • vara ledare för ett bolags verksamhet
 • svara för bolagets organisation och förvaltningen
 • ha tillsyn över bolagets ekonomiska situation
 • se till att bolagets skatter och liknande betalas
 • kalla aktieägare till bolagsstämma

Det finns fler skyldigheter för en styrelse som vi nedan går igenom mer i detalj.

Kapitalbrist

Styrelsen är ansvarig för bolagets ekonomiska situation. Skulle bolagets egna kapital komma understiga halva det registrerade aktiekapitalet, måste styrelsen upprätta en kontrollbalansräkning. Visar kontrollbalansräkningen att aktiekapitalet är förbrukat till mer än hälften, ska bolagsstämman besluta om bolaget ska gå i likvidation.

Beslutar stämman att bolagets verksamhet ska fortsätta måste ny bolagsstämma äga rum och beslut fattas om ny kontrollbalansräkning ska upprättas. Dessa beslut som ska fattas vid kontrollbolagstämmor är strikt tidsreglerade. Om balansräkningen visar att aktiekapitalet är återställt kan verksamheten fortsätta i vanlig ordning. Om aktiekapitalet inte är återställt och verksamheten ändå fortsätter uppkommer personligt ansvar för aktieägare och styrelse.

Skatter

Styrelsen är ansvarig för att bolagets skatter och avgifter betalas. Om ett bolag inte betalar sina skatteskulder, finns det risk för ett personligt betalningsansvar för de som är styrelseledamöter, styrelsesuppleanter eller har en ledande befattning i ett bolag.

Det personliga ansvaret görs normalt sett inte gällande förrän ett bolag försätts i konkurs då Skatteverket kan väcka talan hos Förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten fattar sedan beslut om ett personligt betalningsansvar för bolagets skatteskulder. Normalt sett grundar sig betalningsansvar på de belopp som är upptagna på företagets skattekonto.

Passivitet

En styrelseledamot är skyldig att hålla sig underrättad om förhållanden i bolaget och därför gäller personligt betalningsansvar även vid passivitet. En ledamot kan undgå ansvar om den reserverat sig mot ett beslut eller visa att begärd information varit felaktig.

Jäv

Aktiebolagslagen innehåller omfattande regler kring styrelseledamots jäv. Huvudregeln säger att en styrelseledamot inte får handlägga frågor som rör avtal mellan ledamoten och bolaget.

Exempel: Hur högt styrelsearvodet ska vara avgörs av bolagsstämma, inte av styrelsen.

Ledamot får inte delta i arbete som rör avtal med utomstående om ledamoten har intresse i frågan, exempelvis om avtal ska ingås med person närstående till ledamoten eller med ett företag där ledamoten får företräda motparten och det inte handlar om företag i samma koncern. Reglerna gör också att en arbetstagarrepresentant kan vara förhindrad att delta i beslut om förmåner till anställda.

Om man bryter mot någon jävsregel och konsekvensen blir skada för bolaget eller annan kan ledamot bli skadeståndsskyldig. Reglerna är till för att skydda aktieägarnas intressen och får därför ingen verkan i en fråga som samtliga aktieägare är överens om.

Skada

Styrelsen, och därför, styrelseledamot, får inte uppsåtligen eller av oaktsamhet skada aktiebolaget. En styrelseledamot som i sitt uppdrag, med avsikt eller av oaktsamhet, skadar bolaget ska ersätta skadan. Det gäller såväl uppenbara brott mot aktiebolagslagen, bolagsordningen och andra lagar som överträdelse av tystnads-, lojalitets- och vårdnadsplikt.

Straff och vite

Vi hoppas att det är nu tydligt att det med att åta sig ett styrelseuppdrag följer ansvar, skyldigheter och potentiella konsekvenser. I 4 fall kan, som konsekvens, böter eller fängelse utdömas (förutom om brott föreligger)

 • Spridning av aktier
 • Underlåtenhet att föra aktiebok eller hålla aktiebok tillgänglig
 • Att styrelsemöten inte hålls, att ledamot som inte kan delta inte ges möjlighet att sätta in sin suppleant och att beslut inte fattas i enlighet med aktiebolagslagen.
 • Bolaget lämnar ett otillbörligt lån

Styrelsesuppleant

Som tidigare nämnt, en styrelse med en ledamot eller två ledamöter ska utse minst en styrelsesuppleant.

När det kommer till ansvaret för styrelsesuppleant är ansvaret samma som för ordinarie styrelseledamot i den mån suppleanten deltar i beslut istället för en ledamot.

Att beakta är dock att suppleanten alltid är skyldig att hålla sig underrättad om bolagets hälsa och att därmed också att agera om något kan skada bolaget.

Boka in en kostnadsfri konsultation!

Har du ett ärende du behöver hjälp med? Boka in en halvtimmes konsultation, då får du möjligheten att lära känna oss innan du bestämmer dig för om du vill anlita oss och vi får en möjlighet att avgöra om vi är rätt företag för att hjälpa dig annars kanske vi kan peka dig i rätt riktning.

Ställ en fråga

Om du har en juridisk fråga som du känner dig osäker då svarar vi gladeligen på den. Har du tur är den redan ställd och då kan du finna vårt svar här!

Nyhetsbrev

Juridiken utvecklas konstant, vi håller oss uppdaterade och hjälper gärna dig att göra detsamma! I vårt nyhetsbrev finns information om nya direktiv och gratis resurser som avtalsmallar!

Konsultation

Nyhetsbrev

Ställ en fråga

Firmatecknares ansvar

Styrelse och VD styr och sköter bolaget. VD är den person som sköter bolagets löpande förvaltning enligt styrelsens riktlinjer och instruktioner. Vad som räknas som löpande förvaltning beror på storlek av bolaget och anses generellt som de dagliga, vanliga arbetsuppgifterna i bolaget – den operationella driften av bolaget. Vidare har VD ansvar att säkerställa att bolagets bokföring sköts i enlighet med lag och att kapitalförvaltningen sköts på ett korrekt sätt.

Båda styrelse och VD har, inom sina ansvarsområden, rätt att sluta avtal med utomstående. Därtill kan särskilda firmatecknare utpekas, formellt eller informellt, inom ett bolag. En firmatecknare anses ha ett uppdrag från styrelsen eller bolagsstämman. Styrelseledamöter kan gemensamt eller enskilt företräda aktiebolaget. Bolagets VD kan ensam företräda bolaget när det gäller den löpande förvaltningen. Dessutom kan en person ha rätt att teckna för bolaget genom den ställning en person har i ett bolag. Exempel på detta kan vara en inköpschef.

Vad händer om någon handlar i strid med sin behörighet?

Det finns en regel om kompetensöverskridande. Regeln innebär att om någon skulle ingå ett avtal som den egentligen inte får på grund av aktiebolagslagen eller några instruktioner som den har fått så gäller inte avtalet mot bolaget. Personen som ingått avtalet blir då själv ansvarig för avtalet.

Vi har redan förklarat regleringar om skadeståndsansvar i aktiebolagslagen och att det är bara stiftare, styrelseledamöter och VD som kan få ett skadeståndsansvar enligt aktiebolagslagen. Firmatecknare omfattas inte därav och har därför inget skadeståndsansvar gentemot bolaget. Det anses att en firmatecknare inte har någon särskild förvaltningsrätt. Skulle en firmatecknare vålla skada mot bolaget gäller allmänna skadeståndsregler för sysslomän. I rättspraxis har domstolarna dock ansett att det ansvar som ligger på styrelsen och VD kan anses ligga på en person som har en faktisk ställning inom bolaget - den som på grund av sin ställning har ett inflytande över bolaget verksamhet och drift.

Det betyder att en person med ett stort inflytande på vilka avtal företaget ingår kan få samma ansvar som styrelse och VD. Det ansvaret innebär att bolagsstämman kan väcka skadeståndsansvar mot firmatecknare om aktieägarna anser att firmatecknare har ingått avtal som har skadat bolaget.

Med tanke på ovan är det viktig att, som firmatecknare, tänka på

 • firmatecknare ska begära tydliga, skriftliga instruktioner när han/hon får teckna firma och hålla sig därtill. Om inte, kan han/hon själv bli ansvarig för undertecknade avtal,
 • beroende på firmatecknares inflytande på vilka avtal bolaget ingår, kan firmatecknare få samma ansvar som styrelse och VD. Skulle firmatecknare skriva på avtal som aktieägarna kan komma anse skadat företaget, kan de kräva honom/henne att ersätta skadan, och
 • Straffansvar föreligger alltid om brott begås.

Sammanfattningsvis

Ett aktiebolag styrs av aktieägare, styrelse, VD, ledningsgrupp och revisor. Att åta sig ett styrelseuppdrag eller rollen som VD medför ansvar, skyldigheter och potentiella konsekvenser. Det är viktig att de som tar på sig dessa roller förstår  ansvar och skyldigheter. Förutom ovanstående, finns det även ett antal andra bestämmelser om styrelsens ansvar. Vi rekommenderar de som tar på sig dessa roller att sätta sig in i det ansvar som följer med rollerna. Visst skydd kan uppnås via ansvarsförsäkringar. och det är då viktigt att försäkringsvillkoren är relevanta för situationen och de risker som kan uppstå i det specifika bolaget. Självklart finns det ingen försäkring som täcker ansvaret om en person har begått ett brott.

Vi på Lundberg & Associates har arbetat med bolagsstyrning i många år och tar i vissa fall också styrelseuppdrag. Därigenom har vi lång erfarenhet av bolagsstyrning i olika branscher och att ge råd i små och komplexa frågor. Hör av dig gärna om du ha några frågor.

Picture not found