×

Lundberg & Associates

Om Oss

Områden

Vanliga Frågor

Blogg

Mallar

Kontakt

Dessa villkor gäller för alla tjänster som tillhandahålls av Lundberg & Associates AB ("LA", "oss" eller "vi"). Genom att ingå ett avtal med oss har du godkänt dessa villkor. Vid konflikt mellan ytterligare eller andra villkor som åläggs LA och som står i strid med dessa villkor, gäller dessa villkor och sådana villkor som står i konflikt ska lämnas utan avseende.

Arvoden och kostnader

I början av ett uppdrag överenskommer vi kostnad. Alla kostnader vi kommer fakturera er är exklusive mervärdesskatt och liknande skatter. Kostnader för resor och andra utgifter debiteras som tillkommer kommer även normalt att faktureras alternativt kan vi i) be om förskott för utgifter eller ii) vidarebefordra den aktuella fakturan till er för betalning. Vi är skyldiga enligt lag att i vissa fall lämna information till skattemyndigheterna om ert momsregistreringsnummer och värdet av de tjänster som vi har levererat till er. Genom att anlita oss anses ni ha samtyckt till att vi i enlighet med aktuella regler lämnar sådan information till skattemyndigheterna.

Fakturering

Om annat inte avtalas fakturerar vi månadsvis genom att skicka faktura i e-post eller vanlig post. I vissa fall kommer vi att begära förskott innan vi påbörjar vårt uppdrag. Detta kommer att användas till att reglera framtida fakturor. Totalbeloppet för uppdraget kan bli högre eller lägre än förskottsbeloppet. Om annat inte avtalas förfaller våra fakturor till betalning 15 dagar efter fakturadatum. Våra fakturor kommer adresseras till dig. Varje faktura anger förfallodag. Vid utebliven betalning debiteras dröjsmålsränta på utestående belopp från förfallodagen till dess att betalningen är mottagen i enlighet med tillämplig lag.

Identifiering

Nya uppdragsgivare kan komma att tillfrågas om referenser. Enligt lag måste vi för vissa uppdrag kontrollera våra klienters identitet och ägarförhållanden samt informera oss om arten av och syftet med ärendet innan uppdraget påbörjas. Vi kan därför komma att be om bland annat identitetshandlingar avseende er och annan person som för er räkning är involverad i uppdraget och, för en juridisk person, de fysiska personer som har den yttersta kontrollen däröver (verkliga huvudmän) liksom om information och dokumentation utvisande varifrån medel och andra tillgångar kommer. Vi är även skyldiga att verifiera 2 den information som lämnas till oss och för detta ändamål kan vi komma att inhämta information från externa källor. All information och dokumentation som vi inhämtat i samband med dessa kontroller är vi skyldiga att behålla. den information som lämnas till oss och för detta ändamål kan vi komma att inhämta information från externa källor. All information och dokumentation som vi inhämtat i samband med dessa kontroller är vi skyldiga att behålla. Vi är enligt lag skyldiga att anmäla misstankar om penningtvätt eller terrorismfinansiering till Finanspolisen. Vi är också förhindrade enligt lag att underrätta er om att misstankar föreligger eller om att anmälan har gjorts eller kan komma att göras till Finanspolisen. I de fallen misstankar om penningtvätt eller terrorismfinansiering föreligger, är vi skyldiga att avböja eller frånträda uppdraget. Vi kan inte hållas ansvariga för skada som ni förorsakas direkt eller indirekt till följd av att vi iakttagit de skyldigheter som föreligger enligt denna sektion 3.

Personuppgifter

Vi är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som lämnas och inhämtas i samband med uppdrag eller som i övrigt registreras i samband med förberedelse för eller administration av ett uppdrag. Vi kan även komma att komplettera personuppgifterna genom inhämtning av information från privata och offentliga register. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Rådgivning

Vår rådgivning är anpassad till förhållandena i det enskilda uppdraget, de fakta som presenterats för oss samt de instruktioner ni ger oss. Därför kan ni inte förlita er på rådgivningen i ett annat uppdrag eller använda den för annat ändamål än det för vilket den lämnades. Om vi inte avtalar något annat omfattar vår rådgivning i ett specifikt uppdrag varken skatt eller möjliga skattekonsekvenser. Vår rådgivning omfattar juridiska frågor i det specifika uppdraget och i den mån vi lämnar matematiska uträkningar eller uttrycker uppfattningar eller överväganden i andra frågor än juridiska tar vi inte något ansvar för de konsekvenser som kan följa därav. Vår rådgivning innebär aldrig en garanti för ett visst utfall.

Ansvarsbegränsning

Vårt ansvar för skada som ni vållats till följd av fel, försummelse eller avtalsbrott från vår sida vid uppdragets utförande är begränsat till ett belopp som motsvarar det lägre av 3 gånger arvodet för uppdraget och 100,000 kronor. Vi accepterar inte någon skyldighet att utge viten. Begränsning av vårt gäller även för flera skador, om dessa skador orsakats av en och samma handling eller underlåtenhet eller av samma typ av handling eller underlåtenhet. Detta gäller oavsett när skadorna orsakades eller uppkom. Vårt ansvar gentemot er är begränsat till den skada ni lider. Detta innebär bl.a. att ansvaret ska reduceras med samtliga belopp som kan utfås enligt någon försäkring som ni har tecknat eller som har tecknats för er eller enligt avtal eller skadeslöshets-förbindelse där ni är part eller förmånstagare, om inte det är oförenligt med ert avtal med en försäkringsgivare eller annan tredje part eller om era rättigheter gentemot en försäkringsgivare eller tredje part inskränks på grund av detta. Vi åtar oss inte något ansvar gentemot någon tredje man på grund av er användning av dokument eller annan rådgivning från oss. Om vi, på er begäran, avtalar att tredje man kan förlita sig på ett dokument som tagits fram av oss eller rådgivning som lämnats av oss ska detta inte öka eller i övrigt påverka vårt ansvar och vi ska endast vara ansvariga gentemot sådan tredje man i den utsträckning som vi är ansvariga gentemot er. Alla belopp som betalas till tredje man till följd av detta ansvar ska i motsvarande mån reducera vårt ansvar gentemot er och vice versa.

Samarbete med andra rådgivare

Vi har ett omfattande nätverk av andra rådgivare. Om vi instruerar, anlitar och/eller arbetar tillsammans med andra rådgivare, ska dessa rådgivare anses vara oberoende av oss och vi tar inte något ansvar för att ha rekommenderat dem till er eller för råd som de ger om vi inte specifikt avtalar annat. Detta gäller oavsett om rådgivaren har lämnat råd direkt till er eller via oss. Vi ansvarar inte för arvoden eller kostnader som sådana rådgivare debiterar, oavsett om dessa betalas av oss och debiteras er som utlägg eller om dessa vidarebefordras till er för betalning. Uppdrag att instruera rådgivare innebär befogenhet att acceptera en ansvarsbegränsning för er räkning. När vi instruerar andra rådgivare kan vi på er begäran inhämta offerter på arvoden från dem eller avtala om arvoden med dem. Även om vi kan bistå er vid diskussioner med andra rådgivare tar vi inte något ansvar för sådana offerter eller avtal. Om en annan rådgivares ansvar gentemot er är mer begränsat än vårt ansvar ska eventuellt ansvar som vi har gentemot er till följd av vårt eventuella solidariska ansvar med den andre rådgivaren reduceras med den ersättning vi skulle ha kunnat återfå från den rådgivaren om dennes ansvar gentemot er inte hade begränsats på det sättet (och oavsett om den andre rådgivaren skulle ha kunnat betala ersättningen till oss).

Immateriella rättigheter och sekretess

Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till det arbetsresultat vi genererar tillhör oss, men ni har rätt att använda resultatet för de ändamål för vilka det tillhandahålls. Om annat inte avtalas får inte något dokument eller annat arbetsresultat som genereras av oss ges allmän spridning eller användas för marknadsföringsändamål. Om ni tillåter att vi anlitar eller samarbetar med andra rådgivare i uppdraget, har vi rätt att lämna ut material och övrig information som vi anser kan vara relevant för att rådgivaren ska kunna lämna råd till eller utföra tjänster för er.

Krav

Krav som har samband med ett uppdrag ska framställas skriftligen. Krav får inte framställas senare än sex månader efter den dag då den sista fakturan utställdes för det uppdrag som kravet. Om vi eller våra försäkringsgivare utbetalar ersättning till er med anledning av ert krav ska ni, som villkor för utbetalningen, till oss eller våra försäkringsgivare överföra rätten till regress mot tredje man genom överlåtelse eller subrogation.

Diverse

Kommunikation

Vi kommunicerar med er och andra parter involverade i ett uppdrag på flera olika sätt såsom via internet och e-post. Dessa är effektiva kommunikationssätt vilka dock kan innebära risker för vilka vi inte tar något ansvar. Under ett uppdrag kan vi lagra dokument och arbetsresultat som vi, ni eller tredje man tagit fram, elektroniskt för att underlätta tillgång till information. När ett uppdrag slutförts kommer vi att bevara och/eller lagra digitalt i molnbaserad tjänst alla relevanta dokument och allt relevant arbetsresultat som genererats i ett uppdrag, under den tid som vi anser vara lämplig för den särskilda typen av uppdrag.

Ändringar

Dessa villkor kan komma att ändras av oss från tid till annan. Den senaste versionen finns alltid på vår webbplats.

Språkversioner

Dessa villkor har tagits fram på svenska och engelska och den svenska versionen har förträde.

Lagval

Dessa villkor regleras av svensk lag.